MaR TRADE, s. r. o.

Obchodné zastúpenie firiem ZPA Nová Paka, REMAK TRADE Rožnov pod Radhoštěm, ZPA EKOREG Ústí nad Labem, JSP Nová Paka, Keller - Drück, A.P.O. - ELMOS Nová Paka, Regmet Valalašské Meziříčí, Landis & Gyr, Prematlak Stará Turá a Manomer SK Častkovce


PolluCom E

PolluCom E

Na stiahnutie

Kategória: Prietok a teplo » vyhodnocovacie jednotky » merače
Výrobca: SENSUS

Kompaktný meraè tepla/chladu PolluCom E je urèený na meranie spotreby energie vo vykurovacích alebo chladiacich zariadeniach. Vïaka metrologickým parametrom prietokomernej èasti meraèa môže slúži na meranie spotreby energie v bytoch, prevádzkových miestnostiach, ale aj priamo vo výmeníkových staniciach. PolluCom E ponúka i možnos použitia meraèa ako kombinovaného meraèa pre meranie tepla/chladu (bližšie pozri bod Opèné moduly) s prepínacím bodom medzi meraním tepla a meraním chladu. Prepínací bod je programovate¾ný, takže i priamo v prevádzke sa môžu realizova prispôsobenia špecifické zariadeniam. Vzh¾adom na možnosti dia¾kového odèítania meraèa a datovej komunikácie s meraèom sú k dispozícii nasledovné moduly:

– M- Bus pod¾a EN 1434
- Mini-Bus pre induktívne odèítanie alebo ako Plug&Play rozhranie pre rádiové odèítanie meraèa
- M-Bus pod¾a EN 1434–3 alebo Mini-Bus s dvomi vstupmi pre meraèe spotreby s impulzným výstupom (vodomery, elektromery, plynomery,..)
- Integrovaný data-logger (registrácia a ukladanie údajov)
- Modul impulzného výstupu pre prenos množstva tepla (1 impulz = 1kWh)


© 2013 - 2021 MaR TRADE, s. r. o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.