MaR TRADE, s. r. o.

Obchodné zastúpenie firiem ZPA Nová Paka, REMAK TRADE Rožnov pod Radhoštěm, ZPA EKOREG Ústí nad Labem, JSP Nová Paka, Keller - Drück, A.P.O. - ELMOS Nová Paka, Regmet Valalašské Meziříčí, Landis & Gyr, Prematlak Stará Turá a Manomer SK Častkovce


« späť

Služby

PREDAJ A MONTÁŽ FAKTURAČNÝCH MERADIEL

 • merače pretečeného množstva studenej vody (závitové i prírubové vodomery)
 • merače pretečeného množstva teplej vody (závitové i prírubové vodomery)
 • merače tepla a ich členy (médium voda; para)
vodomer t350

ZABEZPEČENIE METROLOGICKÉHO OVERENIA

Firma MaR TRADE s.r.o. zabezpečuje metrologické overenie pre určené – fakturačné meradlá. Jedná sa o merače pretečeného množstva teplej a studenej vody. Merače tepla (a ich členy) odovzdaného teplou vodou a parou. Po dohode meradlá demontujeme, očistíme. V prípade, že sa jedná o merač napájaný batériovo, tak vymeníme batériu, zabezpečíme metrologické overenie, namontujeme a vystavíme protokol o uvedení určeného meradla do prevádzky. Podľa súčasnej legislatívy sú periódy pre následné overenie nasledovné:

 • vodomer na studenú vodu: 6 rokov
 • vodomer na horúcu vodu: 4 roky
 • snímač teploty: 4 roky
 • prevodníky tlaku a teploty: 2 roky
 • merače tepla: 4 roky

UVEDENIE FAKTURAČNÉHO MERANIA DO PREVÁDZKY

Podľa § 16) ods. 2) písmena a) zákona o metrológii číslo 157/2018 Z.z. vyplýva pre podnikateľa alebo inú právnickú osobu používať určené meradlá (§ 11).
Naša spoločnosť zabezpečuje vykonanie metrologickej skúšky určeného meradla a vykoná následne i jeho uvedenie do prevádzky. Na základe rozhodnutia o registrácii č. R/I-115/2016 vydaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pre činnosti: montáž meračov pretečeného množstva vody; meračov tepla a ich členov sme oprávnení určené meradlá plombovať a vystavovať o tomto protokoly.

Výklad § 11 zákona č. 157/2018 Z.z.
Určené meradlá
(zdroj unms.sk)
(1) O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie
a)pri meraní, ktoré súvisí s platbami,
b)pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,
c)pri príprave spotrebiteľského balenia,
d)v inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti, alebo
e)pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

(2) Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie
a)v obchodných vzťahoch,
b)na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi alebo
c)na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, poistenia alebo podobných platieb.

(3) Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa určené meradlo nesmie uviesť na trh a používať.

(4) Pri používaní určeného meradla na účel podľa odsekov 1 a 2 je hodnotou meranej veličiny hodnota materializovanej miery alebo hodnota indikovaná určeným meradlom.

plomba

TERMOVÍZIA

Termovízia je metóda merania a zobrazenia, ktorá umožňuje získať viditeľnú informáciu o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu na základe vyhodnotenia veľkosti žiarivého toku vyžarovaného z povrchu meraného objektu.

Každé teleso o teplote vyššej než 0 K (- 273,15 °C = absolútna nula) vyžaruje energiu vo forme elektromagnetického žiarenia na rôznych vlnových dĺžkach. Časť žiarenia, ktorá vzniká tepelným pohybom častíc pevných telies, kvapalín alebo i plynov a plazmy sa nazýva tepelné žiarenie.

Jedná sa o nekontaktnú, nedeštruktívnu metódu, ktorú je možné bežne uskutočniť aj za prevádzky a bez zásahu do meraného systému.

Príklad využitia termovízie:

 • v stavebnom priemysle
 • v elektrotechnickom priemysle
 • v energetickom priemysle

 

EN00850.jpg IR00173.jpg IR00731.jpg IR00328.jpg IR00285.jpg

« späť

aktualizácia: 22.11.2018 | počet zobrazení: 4603

© 2013 - 2021 MaR TRADE, s. r. o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.