MaR TRADE, s. r. o.

Obchodné zastúpenie firiem ZPA Nová Paka, REMAK TRADE Rožnov pod Radhoštěm, ZPA EKOREG Ústí nad Labem, JSP Nová Paka, Keller - Drück, A.P.O. - ELMOS Nová Paka, Regmet Valalašské Meziříčí, Landis & Gyr, Prematlak Stará Turá a Manomer SK Častkovce


« späť

Služby

ZABEZPEČENIE METROLOGICKÉHO OVERENIA

Firma MaR TRADE s.r.o. zabezpečuje metrologické overenie pre určené – fakturačné meradlá. Jedná sa o merače pretečeného množstva teplej a studenej vody. Merače tepla (a ich členy) odovzdaného teplou vodou a parou. Po dohode meradlá demontujeme, očistíme, zabezpečíme metrologické overenie, namontujeme a vystavíme protokol o uvedení určeného meradla do prevádzky. Podľa súčasnej legislatívy sú periódy pre následné overenie nasledovné:

 • vodomer na studenu vodu: 6 rokov
 • vodomer na horúcu vodu: 4 roky
 • snímač teploty: 4 roky
 • prevodniky tlaku a teploty: 2 roky
 • merače tepla: 4 roky

UVEDENIE FAKTURAČNÉHO MERANIA DO PREVÁDZKY

Podľa § 19 ods. 2 zákona o metrológii číslo 142/2000 Z.z. vyplýva pre podnikateľa alebo inú pravnickú osobu používať určené meradlá (§ 8). Naša spoločnosť zabezpečuje vykonanie metrologickej skúšky určeného meradla a vykoná následne i jeho uvedenie do prevádzky. Na základe rozhodnutia o registrácii č. R/I-115/2016 vydaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pre činnosti: montáž meračov pretečeného množstva vody; meračov tepla a ich členov sme oprávnení určené meradlá plombovať a vystavovať o tomto protokoly.

Výklad § 8 zákona č. 142/2000 Z.z.
Určené meradlá (zdroj Slovenská Legálna Metrológia)
(1) Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody.

(2) O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie

 1. pri meraniach súvisiacich s platbami,
 2. pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,
 3. pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
 4. v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti,
 5. pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

(3) Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.

(4) Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa určené meradlá nesmú uvádzať na trh.

(5) Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

plomba

TERMOVÍZIA

Termovízia je metóda merania a zobrazenia, ktorá umožňuje získať viditeľnú informáciu o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu na základe vyhodnotenia veľkosti žiarivého toku vyžarovaného z povrchu meraného objektu.

Každé teleso o teplote vyššej než 0 K (- 273,15 °C = absolútna nula) vyžaruje energiu vo forme elektromagnetického žiarenia na rôznych vlnových dĺžkach. Časť žiarenia, ktorá vzniká tepelným pohybom častíc pevných telies, kvapalín alebo i plynov a plazmy sa nazýva tepelné žiarenie.

Jedná sa o nekontaktnú, nedeštruktívnu metódu, ktorú je možné bežne uskutočniť aj za prevádzky a bez zásahu do meraného systému.

Príklad využitia termovízie:

 • v stavebnom priemysle
 • v elektrotechnickom priemysle
 • v energetickom priemysle

 

EN00850.jpg IR00173.jpg IR00731.jpg IR00328.jpg IR00285.jpg

« späť

aktualizácia: 18.06.2018 | počet zobrazení: 2258

© 2013 - 2018 MaR TRADE, s. r. o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.